Regulamin

Regulamin zwiedzania „Ścieżki w Koronach Drzew” w Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnym Brama w Gorce w Waksmundzie

Każdy  zwiedzający jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem przed wejściem na teren Ścieżki w Koronach Drzew 
 1. Wejście na teren „Ścieżki w Koronach Drzew" jest dozwolone z ważnym biletem wstępu wyłącznie w godzinach otwarcia obiektu.
 2. Wstęp na teren „Ścieżki w Koronach Drzew" dzieci do lat 12 jest dozwolony wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej (dorosłej). 
 3. Osoby pełnoletnie (dorosłe) odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci, które znajdują się pod ich opieką.
 4. Wstęp na teren „Ścieżki w Koronach Drzew" oraz korzystanie z pozostałych udostępnianych atrakcji odbywa się wyłącznie na własną odpowiedzialność zwiedzających.
 5.  Zwiedzający przyjmuje do wiadomości, że operator obiektu jest uprawniony przed wejściem zwiedzającego na teren „Ścieżki w Koronach Drzew", a także w trakcie samego zwiedzania „Ścieżki w Koronach Drzew", do przeprowadzenia kontroli toreb i plecaków zwiedzającego w celu stwierdzenia, czy nie zawierają one przedmiotów niebezpiecznych mogących zagrażać bezpieczeństwu, zdrowiu lub życiu innych zwiedzających lub czy torby i plecaki nie zawierają zwierząt. Zwiedzający jest zobowiązany do otwarcia plecaka lub torby na żądanie operatora w celu okazania jej zawartości. Zwiedzający, w którego torbie lub plecaku będą się znajdować przedmioty niebezpieczne zagrażające bezpieczeństwu, zdrowiu lub życiu innych zwiedzających ewentualnie zwierzęta, nie zostanie wpuszczony na teren „Ścieżki w Koronach Drzew" lub, jeżeli się już na niej znajduje, zostanie z terenu „Ścieżki w Koronach Drzew" usunięty bez prawa zwrotu kosztów zakupionego biletu. 
 6. W strefach rozrywki i zabawy (przystanki adrenalinowe) może ze względów bezpieczeństwa przebywać wyłącznie jedna osoba. 
 7. Każdy uraz, którego zwiedzający doznał na terenie „Ścieżki w Koronach Drzew" należy niezwłocznie zgłosić operatorowi „Ścieżki w Koronach Drzew" przebywającemu w kasie przy wejściu. Operator „Ścieżki w Koronach Drzew" nie ponosi odpowiedzialności za urazy będące następstwem lekceważenia przez zwiedzającego obowiązków wynikających z treści z niniejszego regulaminu lub powstałe w wyniku niewłaściwego dozoru nad osobami małoletnimi znajdującymi się pod opieką zwiedzającego. 
 8. Operator „Ścieżki w Koronach Drzew" nie odpowiada za przedmioty pozostawione na terenie „Ścieżki w Koronach Drzew", ponieważ nie są to strefy przeznaczone do przechowywania rzeczy. 
 9. Użytkownicy korzystają ze „Ścieżki w koronach drzew” ze wszystkimi je atrakcjami i urządzeniami na własne ryzyko. Właściciel zobowiązuje się do utrzymania całej infrastruktury „Ścieżki w koronach drzew”  w stanie zapewniającym bezpieczne użytkowanie. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkodę na osobie, wyrządzoną komukolwiek, jeżeli szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą Operator nie ponosi odpowiedzialności.
 10. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za każdą szkodę powstałą na skutek nieodpowiedniego korzystania z obiektu i urządzeń znajdujących się na jego terenie. Rodzice oraz prawni opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za swoje dzieci oraz ewentualne szkody przez nie spowodowane.
 11. Wypadki i szkody należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom obiektu. Operator nie odpowiada za zwiększenie szkody, będącej wynikiem opóźnienia jej zgłoszenia.
 12. Na terenie „Ścieżki w Koronach Drzew" znajdują się przeciwpożarowe oznaczone wyjścia ewakuacyjne z których zwiedzający mogą korzystać jedynie w przypadku pożaru lub na wyraźne polecenie operatora. W trakcie korzystania z przeciwpożarowych wyjść ewakuacyjnych, zwiedzający są zobowiązani do wykonywania wszelkich poleceń operatora i funkcjonariuszy straży pożarnej. 
 13. Zwiedzającym „Ścieżkę w Koronach Drzew" zakazuje się: 
 • przebywania na terenie „Ścieżki w Koronach Drzew" poza godzinami otwarcia,
 • wstępu na teren „Ścieżki w Koronach Drzew" ze zwierzętami, 
 • wstępu na teren „Ścieżki w Koronach Drzew" na rolkach, z hulajnogą, rowerem, w butach narciarskich,
 •  wstępu do stref nieprzeznaczonych dla zwiedzających,
 • wychylania się przez balustrady 
 • zrzucania jakichkolwiek przedmiotów ze „Ścieżki w Koronach Drzew" lub z wież widokowych, 
 • wyrzucania odpadków poza miejscami do tego przeznaczonymi, 
 • palenia tytoniu, rozniecania ognia oraz wszelkich manipulacji z otwartym płomieniem, 
 • wstępu na teren „Ścieżki w Koronach Drzew" pod wpływem alkoholu i spożywania alkoholu z wyjątkiem stref do tego wyznaczonych oraz wydarzeń i degustacji organizowanych przez operatora „Ścieżki w Koronach Drzew", wstępu na teren „Ścieżki w Koronach Drzew" pod wpływem środków toksycznych lub odurzających i spożywania tych substancji na terenie „Ścieżki w Koronach Drzew”nieregulaminowego korzystania z przeciwpożarowych wyjść ewakuacyjnych wnoszenia na teren „Ścieżki w Koronach Drzew" przedmiotów niebezpiecznych mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub życia innych zwiedzających (noży, wszelkiego rodzaju broni, przedmiotów, których można użyć jako narzędzie niebezpieczne itp.). 
 • W przypadku łamania przepisów prawa lub naruszania postanowień niniejszego regulaminu, pracownik operatora ma prawo usunąć zwiedzającego z terenu „Ścieżki w Koronach Drzew" bez prawa zwrotu kosztów biletu wstępu lub odmówić mu wejścia na teren obiektu bez prawa zwrotu kosztów biletu wstępu. Operator ma również prawo do podejmowania wszelkich innych niezbędnych działań. 
 • W przypadku zauważanie potencjalnego stanu zagrożenia lub w przypadku zauważenia łamania przepisów prawa lub naruszania postanowień niniejszego regulaminu należy bezzwłocznie zawiadomić o tym obsługę „Ścieżki w Koronach Drzew"
 • Osoby przebywające na terenie „Ścieżki w Koronach Drzew"  są zobowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, niezagrażający mieniu Operatora jak również mieniu innych osób korzystających ze „Ścieżki w Koronach Drzew".  Rodzice lub opiekunowie dzieci ponoszą odpowiedzialność prawną za wszystkie szkody, w tym ewentualne szkody w mieniu Operatora powstałe na ternie „Ścieżki w Koronach Drzew" , szkody w mieniu innych osób korzystających ze „Ścieżki w Koronach Drzew"  jak również uszczerbek na zdrowiu, które powstaną na skutek zawinionego działania, w szczególności związanego z nieprzestrzeganiem zasad określonych niniejszym regulaminem. 
 • W przypadku nagłej zmiany warunków pogodowych (burza, gwałtowny wiatr itp.) zwiedzający są zobowiązani do przestrzegania poleceń wydawanych przez pracowników operatora „Ścieżki w Koronach Drzew" oraz do natychmiastowego opuszczenia terenu obiektu bez prawa zwrotu kosztów biletu wstępu. 
 • Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczenia prawa wstępu bezpośrednio na teren „Ścieżki w koronach drzew” w przypadku stwierdzenia przez system monitorujący obecności na ścieżce maksymalnej dopuszczalnej przez Operatora liczby osób zwiedzających, pomimo posiadania przez zwiedzającego biletu wstępu, co zwiedzający przyjmują do wiadomości. 
 • Zwiedzający przyjmuje do wiadomości oraz wyraża zgodę na dokonywanie rejestracji dźwięku i obrazu podczas organizowanych przez operatora obiektu wydarzeń odbywających się na terenie „Ścieżki w Koronach Drzew". Zwiedzający wyraża zgodę na upublicznianie swojego wizerunku zarejestrowanego na terenie „Ścieżki w Koronach Drzew", na stronach internetowych operatora obiektu www.bramawgorce.com oraz Centrum Przyrodniczo-Edukacyjne Brama w Gorce | Facebook a także na wykorzystywanie przez operatora obiektu do własnych celów reklamowych, promocyjnych lub innych, fotografii zawierających wizerunek zwiedzającego. Brak zgody na uwiecznianie, wykorzystywanie do celów własnych lub powielanie przez operatora wizerunku zwiedzającego należy wyrazić w sposób jawny i zgłosić operatorowi w formie pisemnej przed wejściem na teren „Ścieżki w Koronach Drzew". 
 • Operator informuje zwiedzających, że cały teren „Ścieżki w Koronach Drzew" jest w godzinach zwiedzania monitorowany i że obraz z monitoringu jest rejestrowany. Zapis z monitoringu zostanie wykorzystany jedynie wówczas, gdy na terenie „Ścieżki w Koronach Drzew" dojdzie do utraty, zniszczenia lub kradzieży przedmiotu stanowiącego własność zwiedzającego albo operatora, ewentualnie w innych podobnych przypadkach. W wymienionych sytuacjach zapis z monitoringu zostanie udostępniony uprawnionym organom, a w szczególności Policji Rzeczpospolitej Polskiej. 
 • Szczegółowe informacje o prawach zwiedzających wynikających wprost z aktualnych przepisów ustawy o ochronie danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Polsce Strona główna - UODO.
 • Prawa i obowiązki zwiedzającego oraz operatora nieunormowane niniejszym regulaminem zwiedzania Ścieżki w Koronach Drzew określa Kodeks Cywilny Rzeczpospolitej Polskiej wraz z pozostałymi prawami obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej. Każdy zwiedzający jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem przed wejściem na teren Ścieżki w Koronach Drzew oraz do bezwzględnego przestrzegania zasad ustanowionych w regulaminie. 
 • W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy zwiedzającym (użytkownikiem) a operatorem wynikającego z treści umowy o świadczeniu usług, którego nie da się rozwiązać na drodze porozumienia stron, zwiedzający (użytkownik) ma prawo zwrócić się z wnioskiem o pomoc w rozwiązaniu sporu na drodze pozasądowej lub sądowej zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polskiej.