Dofinansowania

„Utworzenie Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnego ,,Brama w Gorce" w Waksmundzie”


Od 1 marca 2019 r. do 30.06.2023 r. Spółka Brama w Gorce sp. z o.o. realizowała na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Zarządem Województwa Małopolskiego projekt pt. „Utworzenie Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnego ,,Brama w Gorce" w Waksmundzie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – spr

Czemu realizowaliśmy projekt?
Projekt stanowił odpowiedź na potrzebę społeczną związaną ze zmieniającymi się preferencjami spędzania wolnego czasu, poszukiwania aktywnych form wypoczynku połączonych z edukacją oraz nowoczesnych placówek edukacyjno-przyrodniczych wykorzystujących posiadane zasoby przyrodnicze i krajobrazowe regionu.

Dla kogo realizowaliśmy projekt?
Projekt skierowany był przede wszystkim do turystów odwiedzających region oraz mieszkańców w tym dzieci i młodzieży szkolnej –łącznie ok. 100 tys. osób rocznie.

Co chcieliśmy osiągnąć realizując projekt?
Celem projektu była dywersyfikacja oferty turystycznej Gminy Nowy Targ poprzez utworzenie Centrum Edukacyjno-Przyrodniczego w Waksmundzie przyczyniającego się do wzrostu zatrudnienia w gminie i zmniejszenia bezrobocia. Dzięki temu podniesiona została atrakcyjność i konkurencyjność regionu w oparciu o zasoby naturalne i kulturowe i poprawione zostały warunki sprzyjające wzrostowi zatrudnienia.

Jednocześnie założeniem projektu było stworzenie obiektu pozwalającego na prowadzenie szeroko rozumianej działalności edukacyjnej - miejsca żywej lekcji przyrody, które umożliwia użytkownikom obserwowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych doliny potoku Małego Kowańca także z poziomu galerii w koronach drzew przy jednoczesnym zachowaniu wartości przyrodniczych i uszanowaniu obowiązujących prawnych form ochrony przyrody. W ten sposób osoby odwiedzające Centrum mogą mieć bezpośredni kontakt z przyrodą - poznając świat roślin (między innymi dzięki obserwacji wszystkich pięter lasu) i świat zwierząt (między innymi dzięki przejściu podziemnemu z norami).

Ile kosztował projekt zgodnie z zatwierdzonym budżetem?
-Całkowite koszty: Ponad 24 mln zł
-Koszty kwalifikowalne: 7 999 580,37 zł
-Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 5 399 716,73 zł (67,50 % kosztów kwalifikowalnych).

Co robiliśmy w ramach projektu?
W ramach projektu utworzone zostało "Centrum Przyrodniczo-Edukacyjne ,,Brama w Gorce" w Waksmundzie” w skład którego wchodzą:

 • wieża widokowa o wys. 30 m wraz z kawiarnią,
 • pomost widokowy w koronach drzew,
 • 2 kładki na potoku (kładka duża, kładka mała),
 • przyłącza,
 • pawilon wraz z ekspozycją multimedialną,
 • zagospodarowanie terenu (drogi, tereny zielone, system monitoringu, bramki, park makiet
 • zwierząt plac rekreacji przyrodniczej i ruchowej, umocnienie brodu narzutem kamiennym).Jakie są efekty projektu?
Najważniejszymi efektami projektu polegającego na utworzeniu "Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnego ,,Brama w Gorce" w Waksmundzie” są:
1. Zagospodarowanie zasobów przyrodniczych i krajobrazowych w gminie z uwzględnieniem ich potencjału i innowacyjnym dostosowaniem do potrzeb turystyczno-rekreacyjnych.
2. Stworzenie nowej oferty turystyczno-rekreacyjnej wyróżniającej się na małopolskim rynku, dostosowanej do różnych grup wiekowych i potrzeb osób niepełnosprawnych.
3. Zwiększenie konkurencyjności gminy Nowy Targ.
4. Zwiększenie zatrudnienia w gminie Nowy Targ bezpośrednio do pracy w Centrum oraz pośrednio przy dywersyfikacji nowej oferty na lokalnym rynku.
5. Kompleks „Brama w Gorce” zapewnia turystom różnorodne formy aktywności:

 • edukacja – pobyt w Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnym Brama w Gorce,
 • relaks – ścieżka leśno - ogrodowa, ścieżka w koronach drzew, podniebne tarasy widokowe,
 • rozrywka – plac zabaw dziecięcych,
 • odnowa biologiczna – kuracja kąpielami powietrznymi poprzez naturalne kompleksowe SPAAA / SPAT = Aero- Aroma - Aquam - Spa , w kompleksie Brama w Gorce,
 • ścieżka w koronach drzew, podniebne tarasy, jako miejsca inhalacyjne, efekt psychosomatyczny,
 • zwiedzanie – teren zmodyfikowany edukacyjnie do eksploracji,
 • samorealizacja – pawilony edukacyjne.

Zdj. archiwum Spółki, aktualizacja: czerwiec 2023

Projekt pt. „Utworzenie Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnego ,,Brama w Gorce" w Waksmundzie”
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – spr

Brama w Gorce oficjalnie otwarta!

W dniu 19 czerwca 2023 r. odbyło się oficjalne otwarcie "Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnego ,,Brama w Gorce" w Waksmundzie” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu pt. „Utworzenie Centrum Przyrodniczo- Edukacyjnego ,,Brama w Gorce" w Waksmundzie”. W uroczystości wzięli udział podhalańscy parlamentarzyści, wielu samorządowców, przedstawiciele różnych instytucji oraz udziałowcy spółki.


Zdj. archiwum podhale24.pl i archiwum Spółki

Zapraszamy do Bramy w Gorce!
Już od 30 kwietnia 2023 roku zapraszamy Was do Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnego Brama w Gorce dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu pt. „Utworzenie Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnego ,,Brama w Gorce" w Waksmundzie”. To innowacyjne przedsięwzięcie przeznaczone jest dla tych, którzy lubią aktywny wypoczynek i kontakt z przyrodą. Największą atrakcją inwestycji jest ścieżka w koronach drzew przebiegająca tuż nad potokiem Mały Kowaniec. Możesz także podziwiać gorczańską przyrodę z poziomu dwóch wieża widokowych. Do zobaczenia jest też interaktywna ekspozycja w pawilonie przyrodniczo-edukacyjnym.